Preventivní prohlídky a posuzování pracovní způsobilosti k práci

Zdravotní způsobilost k práci posuzuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci vydává smluvní lékař pracovnělékařských služeb na základě znalosti pracovních podmínek, znalosti zdravotního rizika práce (zdravotní náročnosti práce) včetně nezbytnosti používání osobních ochranných pracovních prostředků.
Pracovnělékařskými prohlídkami jsou:
 • vstupní prohlídka
 • periodická prohlídka
 • mimořádná prohlídka
 • výstupní prohlídka
 • následná prohlídka

Vstupní prohlídka se provádí

 • u občana ucházejícího se o zaměstnání vždy před uzavřením pracovně právního vztahu
 • u občana ucházejícího se o vedlejší pracovní poměr vždy před uzavřením vedlejšího pracovního poměru, pokud se jedná o práce zařazené do kategorie druhé až čtvrté
 • u zaměstnance před jeho převedením na jinou práci, pokud se nejedná o práci s nižší zdravotní náročností, než kterou zaměstnanec dosud vykonával
 • Účelem vstupní prohlídky je vyloučit ze zařazení na danou práci zaměstnance, u kterého lze očekávat, že vykonávání této práce by s vysokou pravděpodobností vedlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu, nebo by mohlo způsobit poškození zdraví dalších osob. Při vstupní prohlídce se přihlíží také k tomu, zda občan je schopen používat osobní ochranné pracovní prostředky, pokud je to k dané práci potřebné.

Periodická prohlídka

Periodická prohlídka se provádí za účelem včasného záchytu poškození zdravotního stavu zaměstnance vlivem práce či pracovních podmínek nebo k posouzení možných nově vzniklých kontraindikací k práci a k posouzení zdravotní způsobilosti k používání osobních ochranných pracovních prostředků. Termíny periodických prohlídek jsou stanoveny vyhláškou 79/2013 Sb. v platném znění, vyhláškou 101/1995 Sb., zákonem 361/2000 Sb. v platném znění

Mimořádná prohlídka

se provádí vždy, kdy lze důvodně předpokládat, že u zaměstnance došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci, nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizka již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek

Výstupní prohlídka

se od 15.12.2017 provádí:
 • před ukončením práce:
 1. zaměstnanců zařazených podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii druhé rizikové, třetí nebo čtvrté. 
 2. pokud u zaměstnance byla uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání
 3. u pracovního úrazu s důsledkem dalšího zhoršení zdravotního stavu
 • před převedením na jinou práci, pokud jde o ukončení práce rizikové, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis

Následná prohlídka

se provádí dle vyhl. 79/2013 Sb., příloha č.2