Aktuality

Seznam článků: Aktuality
23. 1. 2024

ZMĚNA PŘI OBJEDNÁVÁNÍ PROHLÍDEK

Pro objednávání lékařských prohlídek ( případně i jiných požadavků) využijte přednostně prosím emailovou adresu info@ceskapreventivni.cz  V nejbližším možném termínu Vám bude zaslána odpověď.
Z provozních důvodů není možné tlf. objednávky vyřizovat ve dnech úterý a středa. Na zmeškané hovory bude reagováno s velkou časovou prodlevou.
 
Děkujeme za pochopení

18. 12. 2023

Vyhláška 260/2023 Sb.

Od 1.1.2024 je v platnosti vyhláška 260/2023 Sb. o stanovení podmínek zdravotní způsobilsoti osob k provozování dráhy a drážní dopravy.
21. 7. 2020

DODATEK K VNITŘNÍMU ŘÁDU ČP

Na základě vnitřního řádu České preventivní s.r.o. ( viz § 41 odst. 1 písm. b) zákona 372/2011 Sb.) i nadále platí povinnost nosit roušku ( případně jiný ochranný prostředek dýchacích cest – nos a ústa) ve vnitřních prostorách České preventivní. Před vstupem do ordinace Vám bude změřena teplota a nařízena dezinfekce rukou.

14. 5. 2020

Sdělení České preventivní

Sděleni České preventivní pro zaměstnavatele v souvislosti s COVID 19
 
Nestátní zdravotnické zařízení Česká preventivní, které smluvně zajišťuje pracovně lékařské služby, upozorňuje v souvislosti s opatřeními provedenými v rámci nákazy s COVID 19 na „ Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.5.2020 pod číslem jednacím  MZDR 20020/2020-1/OVZ.“
Toto opatření stanoví, že čestná prohlášení vydaná v souladu s usnesením vlády České republiky, která nahradila posouzení o zdravotní způsobilosti, se prodlužují na dobu uvedenou ve vydaném mimořádném opatření.  Zároveň se řeší   platnost posudků o zdravotní způsobilosti k práci, vydaných v rámci vstupních, periodických a mimořádných prohlídek, které končily v době nouzového stavu.
Česká preventivní jako poskytovatel pracovnělékařských služeb bude postupovat při objednávání zaměstnanců v souladu s vydaným opatřením Ministerstva zdravotnictví.  Dle našich personálních i prostorových možností se budeme snažit pozvat pracovníky firem na prohlídky v co možná nejkratší době. Na základě této prohlídky bude vystaven posudek o zdravotní způsobilosti k práci. Objednání zaměstnanců firem na preventivní prohlídku i nadále zajišťuje pro Českou preventivní    paní Havlínová, na kterou se s vašimi požadavky můžete obrátit.  
 
Pardubice 14.5.2020
                                                                  MUDr. Jana Šalandová a Jiří Hubinka
                                                                  jednatelé společnosti Česká preventivní, s.r.o. Pardubice
 

11. 3. 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - COVID-19

Mimořádné opatření   k  prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2
 
 
 
S ohledem na stoupající počet nakažených virem COVID-19, z nichž někteří mají i lehký průběh respiračního infektu, nebudou (s platností od 11.3.2020 do ukončení mimořádných opatření vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví) na našem pracovišti České preventivní s.r.o ošetřeni klienti vykazující tyto příznaky (i lehké):
zvýšená teplota nad  37,0 °C (v posledních 3 dnech), rýma, kašel, bolest hlavy, spojené s bolestí kloubů a svalů.
V případě těchto příznaků nevstupujte prosím   do prostorů, ve kterých se nacházejí ambulance České preventivní s.r.o, telefonicky se přeobjednejte
(tel. 739 593 835 nebo 467 439 463).
Dále postupujte dle instrukcí, které jsou obecně platné dle aktuální situace týkající se onemocnění virem COVID-19.
 
Dne: 11.3.2020

23. 5. 2018

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

 

Správce: ČESKÁ PREVENTIVNÍ,s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 1484, 532 30 PARDUBICE,
 IČO: 26001110, je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.
Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.
Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.
Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat.
 
 
Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů
 
Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.
Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

  1    Zobrazeno 1 6 (Celkem 6 záznamů)